Διαχείριση Μισθοδοσίας – Εργατικά-Ασφαλιστικά

Counting money
1. Διαχείριση Μισθοδοσίας

 • Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση μισθοδοσίας.
 • Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.
 • Ανάλυση κόστους της μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί/ημερομίσθιοι/ωρομίσθιοι) σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
 • Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων ΣΕΠΕ με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας.
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή προς τον ΣΕΠΕ εντύπων προσλήψεων ή καταγγελίας σύμβασης, πίνακες προσωπικού, τροποποίηση ωρών εργασίας.
 • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς/προϋπολογισμούς αποδοχών των εργαζομένων.
 • Έκδοση & υποβολή ηλεκτρονικών βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ.
 • Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΙΚΑ.
 • Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
 • Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων.
 • Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών.
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί.
 • Διαδικασία απογραφής στο ΙΚΑ και έκδοσης βιβλίου νεοπροσληφθέντων, σε περίπτωση αλλαγής έδρας σας ή έναρξης υποκαταστημάτων.

2. Συντάξεις

Με πολύχρονη εμπειρία στο συνταξιοδοτικό τομέα και επικεφαλής συνεργάτη με εικοσιπενταετή ενασχόληση με τα συνταξιοδοτικά, εξασφαλίζουμε την αντιμετώπιση κάθε πιθανού προβλήματος καθώς και την έκδοση της σύνταξης στο συντομότερο χρονικό διάστημα που επικρατεί σε κάθε ταμείο.

 • Ανακεφαλαίωση ημερών ασφάλισης
 • Μελέτη προϋποθέσεων απονομής συντάξεων
 • Εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης (ασφαλισμένος σε διαφορετικά ασφ. Ταμεία)
 • Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης (θητεία/ανεργίας/ασθένειας/ομογενών)
 • Υπολογισμός πιθανού ποσού συντάξεως
 • Συμπλήρωση και υποβολή όλων των δικαιολογητικών καθώς και συνεχή παρακολούθηση της υπόθεσης