Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Euro figures
Η εταιρεία έχει εξαιρετική εμπειρία σε ανάληψη Λογιστικών Εργασιών. Η Λογιστική Υποστήριξη της Ε.-ΤΑΧLOGISTIKI I.K.E. καλύπτει όλο το εύρος των λογιστικών αναγκών μιας επιχείρησης. Παρέχει συνολική λογιστική υποστήριξη (πλήρης ανάληψη λογιστικών εργασιών) ή λογιστικές υπηρεσίες συγκεκριμένων τομέων (τομείς που επιθυμεί η κάθε επιχείρηση). Επιπλέον καλύπτει τις έκτακτες ανάγκες των Λογιστηρίων παρέχοντας ενίσχυση σε εργατοημέρες στελεχών Λογιστηρίου (Παροχή Χρόνου Λογιστικής Υποστήριξης).

Στο παραπάνω πλαίσιο οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας και αφορούν την λειτουργία του Λογιστηρίου μιας επιχείρησης είναι:

 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., Προσωπικές Εταιρείες κ.λ.π)
 • Καταστατικά εταιρειών, Συστάσεις, Τροποποιήσεις, Κωδικοποιήσεις.
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής (Accounting reorganization)
 • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου
 • Έναρξη εργασιών Εταιρειών (Γ.Ε.ΜΗ., Δ.Ο.Υ., Νομαρχία και Επιμελητήρια)
 • Σύνταξη του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 • Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής
 • Ιδρύσεις Εταιρειών/Μετατροπές/Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις Εταιρειών
 • Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων